Zebranie członków Oddziału w dniu 4.10.2018 r.
Zebranie otworzył prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie Honorowego Prezesa ŚZPŻŁ – Pana gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, Honorowego Prezesa Oddziału Pana płk. Bernarda Mieńkowskiego, Honorowych Członków ŚZPŻŁ – Pana płk. Ryszarda Kałamagę i płk. Zbigniewa Miarzyńskiego, członków Zarządu Głównego: Panów płk. Bogumiła Tomaszewskiego i ppłk. Józefa Piekutowskiego oraz przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – ppłk. Mariana Turka.
Następnie prezes Oddziału przedstawił i omówił przebieg służby wojskowej nowo wstępującego w nasze szeregi Pana płk. Wojciecha Gawlikowskiego. Legitymację członkowską ŚZPŻŁ wręczył w/w Honorowy Prezes Związku Pan gen. bryg. Edmund Smakulski.
W ramach obchodu Jubileuszu Zarząd Główny ŚZPŻŁ dokonał wyróżnień. Z naszego Oddziału zostali wyróżnieni:  
- Wpis do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku”:
gen. bryg. Edmund Smakulski i płk Leon Rudnicki,
- Krzyżem za „Szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ”:
gen. bryg. Henryk Andracki i płk Ryszard Kałamaga,
- Medalem „W uznaniu zasług dla Związku”:
ppłk Józef Krzywkowski i płk Józef Michniak,
- Dyplomem Uznania:
kpt. Adam Drzewoski i płk Jerzy Rudnicki.
Generał Smakulski wręczył płk. Leonowi Rudnickiemu Akt wpisu, a płk. Jerzemu Rudnickiemu Dyplom.

W dniach 21-22.09 2018 r. w Zegrzu na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbył się IX Walny Zjazd ŚZPŻŁ i obchody jubileuszu 25-lecia powstania ŚZPŻŁ. Informację z przebiegu w/w uroczystości przedstawił zebranym płk. Bogumił Tomaszewski.

W Zjeździe uczestniczyli z naszego Oddziału następujący delegaci: gen. bryg. Edmund Smakulski, płk Zbigniew Kosobucki, płk Bogumił Tomaszewski, płk Edward Włodarczyk, płk Eugeniusz Malczewski, ppłk Józef Krzywkowski, płk Marian Jakóbczak, ppłk Marian Turek i ppłk Józef Piekutowski. W pierwszym dniu obrad zostały przedstawione sprawozdania Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Następnie odbyła się dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz Związku. Po przerwie złożono kwiaty przy płytach pamiątkowych gen. bryg. Heliorda Cepy i mjr. Konstantego Radziwiłła.

Uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ i wręczeniem ufundowanego ŚZPŻŁ sztandaru oraz wręczanie wyróżnień odbyły się w sali widowiskowej Klubu CSŁiI. Po raz pierwszy zostało nadane nowe wyróżnienie tj. „Krzyż za szczególne zasługi dla SZPŻŁ”. Z naszego Oddziału wyróżnienie to otrzymali: gen bryg Henryk Andracki  oraz płk Ryszard Kałamaga. Po części oficjalnej była część artystyczna i uroczysta kolacja.

W drugim dniu obrad IX Walnego Zjazdu Delegatów zostały wybrane nowe Władze Związku.
Prezesem Zarządu Głównego został – ppłk Mieczysław Hucał.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – kol. Mirosław Posłuszny.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego – ppłk Marian Turek.
Do Władz Związku weszli również  nasi koledzy:
Płk Bogumił Tomaszewski i ppłk Józef Piekutowski zostali członkami Zarządu Głównego Związku.
Płk Marian Jakóbczak będzie pełnił funkcję – zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
Zjazd dokonał poprawek w statucie ŚZPŻŁ oraz podwyższył składkę do 3 zł miesięcznie. Na zakończenie została przyjęta uchwała oraz jednogłośne przegłosowano wniosek o nadaniu gen. bryg. Edmundowi Smakulskiemu  tytułu „Honorowego Prezesa Związku”.     

W następnym punkcie porządku zebrania na wniosek Zarządu Oddziału członkowie Oddziału podjęli uchwałę dotyczącą zmiany nazwy Oddziału. Dotychczasową nazwę Oddział Warszawa „Rakowiecka” zastąpić nazwą Oddział Warszawa. Zmiana nazwy wynika z faktu, że w Warszawie istniały dwa Oddziały ŚZPŻŁ:
Oddział Warszawa „Świętokrzyska i Oddział Warszawa „Rakowiecka”.
Oddział Warszawa „Świętokrzyska został rozwiązany więc nie ma potrzeby rozróżniania.
Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki poinformował, że zgodne z przyjętą uchwałą IX Walnego Zjazdu Delegatów od nowego roku ulega podwyższeniu składka członkowska.
Rozdano proporczyki, które zostaną położone na grobach naszych zmarłych kolegów.
Następne zebranie członków Oddziału odbędzie się 22 listopada 2018 r.

Marian Turek
Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.