Zebranie członków Oddziału Warszawa-Rakowiecka w dniu 26.04.2018 r.
Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie  Honorowego Prezesa Oddziału – płk. Bernarda Mieńkowskiego, członków Zarządu Głównego ŚZPŻŁ: - płk. Mariana Jakóbczaka i płk. Bogumiła Tomaszewskiego oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG ŚZPŻŁ – ppłk. Józefa Krzywkowskiego, Honorowych Członków Związku: gen. bryg. Henryka Andrackiego i płk. Ryszarda Kałamagę, po czym przedstawił porządek zebrania.
Następnie prezes Zarządu Oddziału wręczył dyplomy gratulacyjne z życzeniami i statuetki jubilatom:
Panu gen. bryg. Henrykowi Andrackiemu – 85 lecie;
Panu płk. Wiesławowi Kordze – na 80 lecie;
Panu płk. Bogumiłowi Tomaszewskiemu – na 70 lecie.
Wszyscy zebrani również gratulowali jubilatom i życzyli im zdrowia i pomyślności.
Prezydium ZG ŚZPŻŁ na posiedzeniu w dniu 18.04.2018 r. podjęło uchwałę dotyczącą obchodów Jubileuszu 25-lecia Związku oraz IX Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Walny Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2018 r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Równocześnie ze Zjazdem odbędą się obchody Jubileuszu 25 – lecia Związku i wręczenie sztandaru ŚZPŻŁ. Według rozdzielnika ( zgodnie ze statutem Związku) z Oddziału Warszawskiego w Zjeździe ma uczestniczyć dziewięciu delegatów.
Na IX Walny Zjazd Delegatów zebrani wybrali następujących delegatów:
1. Gen. bryg. Henryka Andrackiego;
2. Płk. Mariana Jakóbczaka;
3. Płk. Ryszarda Kałamagę;
4. Płk. Edwarda Malinowskiego;
5. Gen. bryg. Edmunda Smakulskiego;
6. Płk. Leona Rudnickiego;
7. Płk. Bogumiła Tomaszewskiego;
8. Ppłk. Mariana Turka;
9. Płk. Józefa Wojciechowskiego.

Sekretarz Zarządu Oddziału ppłk Marian Turek przedstawił zebranym propozycję wycieczki planowanej w dniu 21 maja 2018 r. na trasie: Niepokalanów, Nieborów Arkadia, Żelazowa Wola. Zgłoszenia chętnych przyjmuje prezes lub sekretarz Zarządu Oddziału do dnia 15. maja 2018 r.

Następnie płk Zbigniew Kosobucki omówił działalność stowarzyszeń:  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP),  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM), Europejska Organizacja Stowarzyszeń Wojskowych (EUROMIL). Wśród członków EUROMILU są dwa polskie stowarzyszenia, a mianowicie ZŻWP i Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego (KONWENT). EUROMIL jest organizacją złożoną z 34 stowarzyszeń   wojskowych i związków zawodowych z 23 krajów. Jest podstawowym ogólnoeuropejskim forum współpracy między profesjonalnymi stowarzyszeniami wojskowymi w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. EUROMIL dąży do zagwarantowania i promowania podstawowych praw człowieka, apeluje do uznania prawa żołnierzy tworzenia i przystępowania do związków zawodowych i niezależnych stowarzyszeń oraz do włączania ich przez władze w regularny dialog społeczny.   
Płk Wiesław Korga poinformował członków Oddziału o przygotowaniach do obchodów 75-lecia rocznicy utworzenia 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystość odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Zapraszamy kolegów do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Zbigniew Kosobucki
Marian Turek.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.