Walne Zebranie Członków Oddziału 22.02.2018 r. w Warszawie.

Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki i powitał wszystkich przybyłych członków a szczególnie: prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ – gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Krzywkowskiego oraz Honorowego Członka Związku – płk. Ryszarda Kałamagę.
Członkowie Oddziału jednomyślnie powierzyli prowadzenie zebrania płk. Zbigniewowi Kosobuckiemu, który oznajmił, że zebranie jest prawomocne oraz przedstawił i poddał pod głosowanie porządek zebrania.
Do komisji przygotowującej projekt uchwały zaproponowano i przegłosowano: płk. Ryszarda Kałamagę, płk. Stanisława Skibińskiego i płk. Edwarda Malinowskiego.
Następnie płk Zbigniew Kosobucki w imieniu Zarządu Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2017. Wymienił dokumenty, które były podstawą działania Zarządu tj.: Statut ŚZPŻŁ, Plan Działalności Oddziału na 2017 r. oraz wytyczne zawarte w Rocznym Planie Działalności ZG i Uchwale VIII Walnego Zjazdu Delegatów Związku.
Zarząd spotykał się 5 razy w roku i podejmował działania w celu organizacji różnych przedsięwzięć: prelekcji, spotkań koleżeńskich, udziału członków w uroczystościach państwowych i konferencjach wojskowych oraz przygotowywał wnioski do wyróżnień i listy gratulacyjne dla jubilatów.
Odbyło się 6 zebrań członków Oddziału, 2 uroczyste spotkania świąteczne oraz wycieczka do Ciechanowa ze zwiedzaniem zamku książąt mazowieckich i Opinogóry do muzeum romantyzmu. Członkowie Oddziału uczestniczyli w licznych imprezach organizowanych między innymi przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Oddział Zegrze oraz uroczystościach pogrzebowych naszych zmarłych kolegów.
Kontynuowano prace dotyczące opracowania pt. „Historia Organów Kierowniczych Wojsk Łączności i Informatyki. Nie zapominaliśmy o naszych zmarłych kolegach i odwiedziliśmy ich groby składając proporczyki i zapalając znicze.
Następnie Prezes Oddziału przedstawił opracowany przez Zarząd Oddziału projekt „Plan Działalności Oddziału na 2018 r.”
Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Oddziału – płk Marian Jakóbczak, w którym bardzo szczegółowo wymienił przychody i wydatki związane z działalnością Oddziału. Przychody składały się ze składek i darowizn natomiast wydatki to głównie koszty organizacji, pogrzebów i upominków dla jubilatów.
W dyskusji gen. bryg. Edmund Smakulski podziękował Zarządowi za skrupulatne prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz strony internetowej, wyraził również aprobatę dla przedstawionych sprawozdań i planu za 2017 r.
Płk Ryszard Kałamaga podkreślił duży wkład pracy członków Zarządu w realizację planu i jako Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił propozycję  uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału i zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium. Uchwałę i wniosek o udzielenie absolutorium przyjęto jednomyślnie.
Ponadto zgłoszony został wniosek aby do Zarządu Oddziału kandydowali na następną kadencję wszyscy członkowie ustępującego Zarządu. Kandydaci nie zgłosili  sprzeciwu, więc jednomyślnie wniosek ten został przyjęty.
Zarząd Oddziału w następnej kadencji będzie więc w dotychczasowym składzie:
- prezes - płk Zbigniew Kosobucki
- wiceprezes – płk Eugeniusz Malczewski
- sekretarz – ppłk Marian Turek
- skarbnik – płk Marian Jakóbczak
- członek – płk Leon Rudnicki
Prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki poinformował, że na IX Walny Zjazd Delegatów Oddział powinien wybrać 9 delegatów, jednocześnie zaproponował aby wybory delegatów przeprowadzić na następnym zebraniu Członków Oddziału.
Zebrani jednomyślnie przegłosowali ten wniosek.
Spotkanie wielkanocne, na którym zostaną wręczone dyplomy i upominki „jubilatom” odbędzie się w restauracji Z.R. „Parkowa” w dniu 21 marca
2018 r.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje płk Marian Jakóbczak do dnia 19 marca 2018 r.
Sekretarz – ppłk Marian Turek
Prezes – płk Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.