Zebranie członków Oddziału 28.09.2017 r. w Warszawie.

Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego. Następnie poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 29.08.2017 r. Kolegę z naszego Oddziału, płk. Janusza Fajkowskiego.

Prelekcję nt. „Historia Masonerii” przedstawił płk Eugeniusz Malczewski. Prelegent omówił genezę i organizację masonerii, jako potężnej organizacji mającej duży wpływ na wydarzenia na świecie. W dobie Oświecenia w XVI i XVIII wieku nastąpił w chrześcijańskiej Europie /kierującej się zasadami wiary/ gwałtowny zwrot ku racjonalizmowi. Źródłem poznania prawdy dla ówczesnych intelektualistów przestało być Boże Objawienie a poznanie rozumowe /racjonalizm/. Racjonalizm sprzyjał szybkiemu rozwojowi różnych systemów filozoficznych, antychrześcijańskich , szukających odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące istnienia Boga, stworzenia świata i sensu życia. Formalnie zakon masonerii ukonstytuował się w dniu 24 czerwca 1717 r. w Londynie z połączenia dawnego cechu budowniczych zwanych wolnomularzami z Bractwem Różokrzyżowców oraz zakonem iluminatów. Wkrótce iluminaci zdominowali pozostałych i za cel swej działalności przyjęli utworzenie Nowego Porządku Świata i Rządu Światowego. Cel ten ma być osiągnięty przez destrukcję i zniszczenie /likwidację/ świata chrześcijańskiego. Słowo mason pochodzi od francuskiego słowa murarz /budowniczy/. Masoni są więc tymi którzy budują zasady działania ludzkości i całego świata. Masoneria jest organizacją hierarchiczną zbudowaną na kształt piramidy, działającą w sposób zakonspirowany. Miejsce spotkań masonów spełniają tzw. loże /pomieszczenia, kaplice, kościoły/. Organizacja masońska tworzy 33 stopnie wtajemniczenia. Masoni z wyższych stopni głęboko zakonspirowani tworzą tzw. katedry. Płk Eugeniusz Malczewski dokładnie przedstawił poszczególne stopnie wtajemniczenia skupiając się szczególnie na trzech pierwszych stopniach tworzących masonerię błękitną tj. uczeń, czeladnik, mistrz. Następnie prelegent omówił wpływ masonerii na przygotowanie i przebieg rewolucji francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej oraz przedstawił sylwetki ważniejszych osób /szczególne polityków/ będących członkami masonerii. Prelegent wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, wyrazem czego była ożywiona dyskusja. W dyskusji głos zabrali koledzy: płk Eugeniusz Paczkowski, ppłk Kazimierz Lendzion, płk Wiesław Korga i płk Ryszard Kałamaga.

W sprawach organizacyjnych skarbnik Zarządu Oddziału płk Marian Jakóbczak przedstawił następujące zagadnienia: - aktualnie w zbiórce funduszy na sztandar Związku uczestniczyło 27 członków Oddziału, - zostały przygotowane proporczyki składane na grobach zmarłych kolegów w dniu Święta Zmarłych, - składki członkowskie są zrealizowane w 90 % Płk Zbigniew Kosobucki zwrócił się do kolegów którzy nie uzupełnili swoich danych do wydawnictwa „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności „ o pilne ich przekazanie do Zarządu. Wręczył również członkom Oddziału „Komunikat nr 34”

Następne zebrane członków Oddziału odbędzie się w dnu 23.11.2017 r.

Sekretarz Oddziału ppłk Marian Turek

Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.