Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 18.09.2014 r.
W dniu 18 września 2014 r. w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul. Nowowiejska 28 A odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka.
W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, wiceprezes Zarządu Oddziału płk Eugeniusz Malczewski, skarbnik ZO płk Marian Jakóbczak, sekretarz ZO ppłk Marian Turek oraz członek ZO płk Leon Rudnicki.
Prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki przedstawił przebieg uroczystych obchodów 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Obchody rozpoczęły się 7 września 2014 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie od otwarcia wystawy obrazującej historię szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Dalsze uroczystości odbywały się w Zegrzu w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w dniach 10-11 września 2014 r. Obszerne sprawozdanie z przebiegu uroczystości i udziału naszych przedstawicieli przedstawi płk Zbigniew Kosobucki na zebraniu członków Oddziału w dniu 25.09.2014 r.
Dokonano przeglądu rocznego planu zamierzeń Oddziału na 2014 r. Plan jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Z przyczyn obiektywnych nie uzyskano pomieszczenia na stałą siedzibę Oddziału. Będą podejmowane dalsze starania.
Po dyskusji przyjęto następujący porządek zebrania członków Oddziału na dzień 25.09.2014 r.
- Powitanie gości
- Uczczenie chwilą ciszy zmarłego kolegi pułkownika Tadeusza Kacprzyka.
- Wręczenie wyróżnień członkom nieobecnym na uroczystości 20-lecie Oddziału.
- Sprawozdanie z udziału w obchodach 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
W sprawach organizacyjnych omówiono następujące zagadnienia:
a/ Płk Zbigniew Kosobucki przekazał apel Zarządu Głównego SZPŻŁ aby uzupełnić materiały /zdjęcia/ do opracowywanej książki pt. „Członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności”.
b/ Podjęto decyzję przekazania materiałów przygotowanych przez Zarząd Oddziału na XX-lecie Oddziału /referat/ do druku w Komunikacie nr 30.
c/ Zarząd Oddziału wyraził podziękowanie kol. Leonowi Rudnickiemu za prowadzenie strony internetowej naszego Oddziału i zdecydował o uzupełnienie tej strony o historię Oddziału.
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.


Prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki
Sekretarz Zarządu Oddziału ppłk Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.