V Konferencja Łączności i V posiedzenie ZG. ŚZPZŁ
Sieradz 23.04.2014r.

W dniu 23 kwietnia 2014 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności oraz posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. V Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych. Obszar tematyczny obejmował między innymi: zagadnienia systemów satelitarnych, rozwój systemów i sieci teleinformatycznych, problemy dotyczące budowy zintegrowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki, zarządzanie polem walki, cyberobrona, telekomunikacja optyczna, komunikacja troposferyczna, rozwój radiostacji programowalnych - szerokopasmowych, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, doświadczenia z międzynarodowych ćwiczeń, oraz wymiana doświadczeń zdobytych podczas misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Konferencja zorganizowana przez 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD i Sieradzkie Centrum Kultury. Honorowy patronat przyjął Szef Sztabu Generalnego WP.

W konferencji udział wzięli między innymi: przedstawiciele komórek organizacyjnych MON, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, jednostek i uczelni wojskowych, uczelni cywilnych oraz firm produkujących sprzęt na potrzeby Sił Zbrojnych. Uczestniczyli również byli dowódcy sieradzkiej brygady: gen. bryg. Andrzej Szymonik, gen. bryg. Mirosław Siedlecki, i płk Aleksander Kubera oraz prezydent Miasta Sieradza i starosta sieradzki. Licznie na konferencję przybyli członkowie ŚZPŻŁ z Warszawy, Bydgoszczy, Wrocławia, Zegrza, Śremu, no i oczywiście z Sieradza. Udział wzięły osoby, których działalność jest związana z funkcjonowaniem wojskowych systemów i sieci teleinformatycznych. Bardzo licznie zgromadzili się przedstawiciele jednostek wojskowych i innych służb mundurowych, szkół oraz instytucji wojskowych - specjaliści w dziedzinie łączności i informatyki, jak również zakładów i firm oferujących sprzęt, oprogramowanie, usługi w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki.

Konferencję rozpoczął Dowódca 15 SBWD płk Roman Januszewski witając wszystkich zgromadzonych gości. W imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP oraz szefa ZPSDiŁ-P6 głos zabrał Pan płk Piotr Blonka, który wygłosił referat wprowadzający w tematykę systemów wsparcia dowodzenia oraz rozwoju podsystemów i sieci teleinformatycznych: "Główne kierunki zmian w wojskowych systemach teleinformatycznych w świetle doświadczeń z misji pokojowych i stabilizacyjnych".

Po pierwszej części konferencji odbyła się wspaniała uroczystość. Stała wystawa w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, poświęcona historii łączności w Wojsku Polskim od dnia 23 kwietnia 2014 roku nosi imię płk. Władysława HAMMERA - pomysłodawcy i organizatora wystawy. Dziękujemy Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Sieradzu Panu Jerzemu Kowalskiemu.

Firmy i zakłady zajmujące się modernizacją i produkcją sprzętu łączności i informatyki przygotowały zarówno wystąpienia i prezentacje jak również stanowiska promocyjne produktów, które są stosowane i które mogą znaleźć zastosowanie w SZ RP. Towarzyszącą konferencji wystawę nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, w tym będącego na wyposażeniu 15. SBWD zwiedziła również młodzież szkolna.

Konferencję podsumował i zakończył były Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 SG WP, obecny Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. rez. Edmund Smakulski, wyrażając przekonanie, że zakładane cele zostały zrealizowane. Podkreślił celowość organizowania tego typu wymiany doświadczeń, stwierdził iż istotnym elementem spotkania jest wymiana informacji pomiędzy wojskiem a przedstawicielami przemysłu, oraz wyraził nadzieję, że Konferencja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Szczególne podziękowania i gratulacje przekazał Dowódcy 15. SBWD Panu płk. Romanowi Januszewskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD i członkowi Zarządu Głównego ŚZPZŁ Kol. płk. Janowi Kowalskiemu oraz prezesowi Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ Kol. płk. Markowi Lewandowskiemu, jak również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Konferencji i wszystkim uczestnikom. Konferencję dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.


Po zakończeniu Konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. Na posiedzeniu w dniu 23.04.2014r. w Sieradzu dokonano oceny pracy za I kwartał i omówiono najważniejsze zadania realizowane w kolejnych miesiącach 2014 roku, określonych w rocznym planie działalności Związku.

Na wstępie złożono życzenia z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Oddziału Warszawa-Rakowiecka ŚZPŻŁ. Zarząd Główny podjął Uchwałę dotyczącą wyróżnień członków Związku i uzgodnił zadania w zakresie przygotowania "Historii organów kierowniczych wojskowej łączności i informatyki". Harmonogram opracowania proponowanego wydawnictwa przedstawił wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka Kol. płk Eugeniusz Malczewski. Omówiono również zadania dotyczące udziału w uroczystościach Jubileuszu 95 rocznicy sformowania ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz wstępne ustalenia i przygotowania do VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ który odbędzie się w 2015 roku.

Kolega Jan Myślak - członek Zarządu Głównego przedstawił program udziału członków Związku w ćwiczeniu CWIX 2014 odbywającym się w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy. Przekazał zaproszenie do udziału w roli obserwatorów ćwiczenia w dniach 10-11.06.2014r. oraz do udziału w zamierzeniach towarzyszących, organizowanych przez Oddział Bydgoszcz ŚZPŻŁ. (zamierzenie ujęte w "Rocznym Planie Działalności Związku na 2014r.").

W ocenie Zarządu Głównego, praca wszystkich Oddziałów, w swoich rejonach i środowiskach, zasługuje na uznanie i wiarę w to, że możliwy jest dalszy rozwój działalności Związku, utrzymywanie więzi z jednostkami,instytucjami wojskowej łączności i informatyki, a także praca w zakresie dokumentowania i popularyzacji historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki. Apelujemy raz jeszcze do wszystkich o usprawnienie gromadzenia (pomocy dla tych którzy mają takie możliwości) pamiątek obrazujących historię jednostek łączności i informatyki, a także sprzętu, dokumentów i instrukcji dających świadectwo wysiłku żołnierzy oraz ich osiągnięć w latach wojen i pokoju. Szczególnie cenimy sobie działalność oddziałów terenowych gdyż wiemy, że jest to główne źródło działalności Związkowej i wspaniałe środowisko do realizacji zadań Statutowych naszego Związku.

Kończąc V posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów, prezes Zarządu podziękował za pracę wszystkim uczestnikom i poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w miesiącu wrześniu.


Edmund Smakulski

Copyright © 2020. All Rights Reserved.