Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20.03.2014 r.
Zgodnie z  Rocznym Planem Działalności na 2014 rok odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału w pełnym składzie oraz z udziałem prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pana gen. Edmunda Smakulskiego, oraz skarbnika ZG Związku Pana ppłk Mariana Jakóbczaka.

Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki po powitaniu Pana Generała prezesa ZG Związku i pozostałych uczestników posiedzenia przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przedstawienie projektu harmonogramu prac dot. opracowania historii organów kierowniczych łączności i informatyki od czasów powojennych do 2015 roku.
2. Przygotowanie zebrania ogólnego członków Oddziału w dniu 27.03.2014 r.
3. Informacja o jubilatach.

Ad. 1. Projekt harmonogramu prac dotyczących opracowania historii organów kierowniczych łączności przedstawił wiceprezes Oddziału Pan płk Eugeniusz Malczewski.
Głównym recenzentem przedstawionego harmonogramu prac w zakresie szczegółów dotyczących historii, był Pan gen. Edmund Smakulski.. Zmiany organizacyjne organów kierowniczych wynikały głównie z postępu i rozwoju techniki łączności i informatyki.
Ponadto zwrócił uwagę na to, że szczegóły dotyczące  etapów rozwoju łączności w Siłach Zbrojnych i innych danych zawartych w harmonogramie, powinny być zweryfikowane z danymi zawartymi w archiwach WP. Zaproponował również, aby harmonogram po uzgodnieniu został przedstawiony przez Pana Eugeniusza Malczewskiego na Posiedzeniu Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów w Sieradzu w dniach 23.04 -24.04 2014 r. do dyskusji.

Ad. 2. Prelegentem na zebraniu będzie płk Ryszard PIOTROWSKI.

Ad. 3. Prezes Oddziału wraz z Wiceprezesem przygotowali wnioski i propozycje do Zarządu Głównego Związku o wyróżnienie  z okazji 20-lecia powstania Oddziału aktywnych członków zasłużonych dla Związku wraz z uzasadnieniem.

Na tym posiedzenie zakończono.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.