Walne zebranie członków Oddziału – 23.01.2014 r.

W dniu 23.01.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa – Rakowiecka w sali konferencyjnej przy ul. Nowowiejskiej 28a w Warszawie.


Prezes Oddziału Kol. Zbigniew Kosobucki na wstępie gorąco powitał Honorowego Prezesa Oddziału Warszawa – Rakowiecka Pana pułkownika Bernarda Mieńkowskiego oraz wszystkich przybyłych członków ŚZPŻŁ.


Następnie członkowie wybrali jednomyślnie na prowadzącego zebranie Kol. Zbigniewa Kosobuckiego.
Jako prowadzący zebranie Kol. Kosobucki podziękował zebranym za wybór i zaufanie oraz przedstawił poniższy porządek zebrania, który został przez członków zaakceptowany:
1. Powitanie
2. Wybór komisji uchwałowej
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r.
4. Sprawozdanie Finansowe za 2013 r.
5. Dyskusja
6. Roczny Plan Działalności na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały
8. Informacje ogólne


Do komisji uchwałowej celem przygotowania Uchwały Walnego Zebrania wybrano Kol. Ryszarda Kałamagę oraz Kol. Henryka Borynę.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r. przedstawił Prezes Oddziału.
Sprawozdanie Finansowe za 2013 r. przedstawił skarbnik Kol. Marian Jakóbczak.
W dyskusji nad sprawozdaniem finansowym padł wniosek, aby nie skreślać z listy członków długoletnich jej członków ŚZPŻŁ, a wystąpić do Zarządu Głównego o zwolnienie ich z opłacania składek członkowskich.

Wniosek ten został przez zebranych zaakceptowany.

Uchwałę Walnego Zebrania w dniu 23 stycznia 2014 r. przedstawił Kol. Ryszard Kałamaga.

Udzielić Zarządowi absolutorium oraz w dalszej działalności Zarządu zaleca:
1. Realizować Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Związku i Walnego Zebrania członków Oddziału.
2. Utrzymywać kontakt z instytucjami wojskowej łączności i informatyki w obrębie Warszawy i okolic.
3. Gromadzić dokumenty i eksponaty związane z historią wojsk łączności i informatyki oraz losami ich żołnierzy i przesyłać opracowane materiały do redakcji wydawnictw Związku.
4. Złożyć wniosek do Zarządu Głównego Związku o zwolnienie z opłacania składek przez chorych długoletnich członków, nie mogących uczestniczyć osobiście w działalności Związku.

Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i dyskusji postanowili jednomyślnie udzielić Zarządowi absolutorium i życzyć dalszej owocnej działalności.


Kol. Edward Włodarczyk zaapelował do członków Oddziału o prenumeratę czasopisma „Głos Weterana i Rezerwisty” po ulgowej cenie.

Na tym zebranie zakończono.

Zbigniew Kosobucki– Prezes Oddziału.

Leon Rudnicki – członek Zarządu Oddziału. 

ROCZNY PLAN DZIAŁALNOŚCI na 2014 rok (pdf.)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.