Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 28 lipca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału.
Otwierając zebranie, prezes Zarządu Oddziału płk Z. Kosobucki powitał wszystkich uczestników zebrania, a w szczególnosci: członka Zarządu Głównego płk. Bogumiła Tomaszewskiego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ŚZPŻŁ płk. Mariana Turka, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŚZPŻŁ – członka Honorowego Związku płk.Mariana Jakóbczaka,
Jednocześnie poinformował, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, na zebranie nie przybyło wielu członków. Wobec tego zabranie odbywa się w drugim terminie i jest prawomocne.
Następnie przedstawiciel Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk Bogdan Tomaszewski wraz z prezesem Zarządu Oddziału wręczyli ubiegłorocznym i tegorocznym jubilatom listy gratulacyjne i upominki:
- płk Hieronim Kozłowski - 90 lat /odebrała córka/,
- płk Eugeniusz Hącel – 85 lat,
- płk Zbigniew Kosobucki – 85 lat,
- płk Marian Turek – 80 lat,
- płk Ryszard Floryński - 75 lat..
Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: płk Bogumił Tomaszewski, płk Aleksy Kostrzewa, płk Jerzy Rudnicki.
W imieniu Zarządu Oddziału złożono sprawozdania: płk Zbigniew Kosobucki z działalności Oddziału za okres kadencji, a płk Marian Jakóbczak z rozliczeń finansowych. Prezes płk Kosobucki przedstawił propozycję Płanu Działalności Oddziału na rok 2021. W ramach dyskusji, płk Jakóbczak w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenił pozytywnie działalność Oddziału.
Po dyskusji zebranie podjęło Uchwałę. Udzielić Zarządowi Oddziału absolutorium, przyjąć do realizacji proponowany Plan Działalności na rok 2021, realizować wytyczne zawarte w Uchwale IX WZD ŚZPŻŁ, utrzymywać kontakty z pobliskimi instytucjami i jednostkami wojskowymi łączności i informatyki oraz innymi Oddziałami Związku, pogłębiać integrację członków poprzez organizowanie spotkań, prelekcje i wycieczki stosownie do potrzeb i możliwości, utrzymywać współpracę z kołami ZŻWP.
W drodze głosowania do Zarządu Oddziału zostali wybrani koledzy; płk Ryszard Floryński, płk Marian Jakóbczak, płk Zbigniew Kosobucki, płk Eugeniusz Malczewski, płk Marian Turek, natomiast delegatów na X WZD wybrano członków Zarządu Oddziału i płk Józef Marecki, płk Jerzy Rudnicki, płk Bogumił Tomaszewski.
Podział funkcji w Zarądzie Oddziału nastąpi na pierwszym posiedzeniu Zarządu w sierpniu 2021 r.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.