W dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Oddziału.
Otwierając zebranie, prezes Zarządu Oddziału płk Z. Kosobucki powitał wszystkich uczestników zebrania, a w szczególnosci: panią Aleksandrę Kozłowską córkę płk. Hieronima Kozłowskiego, członka Zarządu Głównego płk. Bogumiła Tomaszewskiego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ŚZPŻŁ płk. Mariana Turka, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŚZPŻŁ – członka Honorowego Związku płk.Mariana Jakóbczaka, członków Honorowych Związku płk. Ryszarda Kałamagę i płk. Edwarda Włodarczyka, nowego członka ŚZPŻŁ pana płk. dr. inż. Zbigniewa Baranowskiego.
Następnie poprosił wszystkich uczestników zebrania o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych niedawno kolegów: gen.bryg. Henryka Andrackiego, płk. Zbigniewa Gałązki. płk. Jarosława Peruckiego, płk. Stanisława Kukackiego oraz płk. Jacka Gołębiowskiego.
W dniu 20 lutego 2020 r. Zarząd postanowił przyjąć w szeregi członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk dr. inż. Zbigniewa Baranowskiego. Prezes poprosił członka Zarządu Głównego płk. B. Tomaszewskiego o wręczenie w/w legitymacji członkowskiej, a prezes Zarządu Oddziału wręczył w/w wydawnictwa Związku.
Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodniczący płk Ryszard Kałamaga, członkowie płk Bogumił Tomaszewski i ppłk Józef Krzywkowski.
W imieniu Zarządu Oddziału złożono sprawozdania: płk Zbigniew Kosobucki z działalności Oddziału, a płk Marian Jakóbczak z rozliczeń finansowych. Prezes płk Kosobucki przedstawił propozycję Płanu Działalności Oddziału na rok 2020.
W ramach dyskusji, płk Jakóbczak w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenił pozytywnie działalność Oddziału. Ewidencja finansowa była prowadzona właściwie. Oddział działał zgodnie ze statutem i uchwałami Związku.
Po dyskusji zebranie podjęło Uchwałę. Udzielić Zarządowi Oddziału absolutorium, przyjąć do realizacji proponowany Plan Działalności na rok 2020, realizować wytyczne zawarte w Uchwale IX WZD ŚZPŻŁ, utrzymywać kontakty z pobliskimi instytucjami i jednostkami wojskowymi łączności i informatyki oraz innymi Oddziałami Związku, pogłębiać integrację członków poprzez organizowanie spotkań, prelekcje i wycieczki stosownie do potrzeb i możliwości, utrzymywać współpracę z kołami ZŻWP.
W sprawach organizacyjnych prezes poinformował, że zadanie postawione dla Oddziału przez Zarząd Główny zostało wykonane. Opracowana książka "70 LAT Z HISTORII I DOROBKU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI WOJSKA POLSKIEGO" pod kierownictwem płk Eugeniusza Malczewskiego, została wydrukowana i przekazana do Zarządu Głównego. Wszyscy członkowie Związku otrzymają po jednym egzemplarzu. Każdy z uczestników zebrania otrzymał książkę.
Zgodnie z płanem Działalności Oddziału spotkanie Wielkanocne połączone z uhonorowaniem jubilatów 2020 roku odbędzie się w dniu 2.04.2020 r. w Z. R. Parkowa przy Belwederkiej 46/50. Zapisy będą przyjmowane do dnia 29.03.2020 r.

Płk Zbigniew Kosobucki. Płk Marian Turek.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.