Posiedzenie Zarządu Oddziału 20.02.2020
W dniu 20.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału.
W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Zarządu kol. Kosobucki Zbigniew, kol. Malczewski Eugeniusz, kol. Turek Marian, oraz zaproszeni goście: członek Zarządu Głównego kol. Piekutowski, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku kol. Jakóbczak Marian, członkowie Oddziału kol. Gawlikowski Wojciech i kol. Marecki Józef.
Prezes Zarządu Oddziału kol. Zbigniew Kosobucki poinformował, że zadanie postawione przez Zarząd Główny dot. opracowania książki nt. historii Wojsk Łączności i Informatyki w latach 1945-2015 zostało przez nasz Oddział wykonane. Książka została wydrukowana, a cały nakład przekazano do ZG ŚZPŻŁ celem dystrybucji do poszczególnych Oddziałów Związku. Członkowie Oddziału Warszawa książkę otrzymają na Walnym Zebraniu w dniu 27.02.2020 r. godz. 16.00.
Omówiono przedsięwzięcia związane z przygotowaniem zebrania i ustalono jego porządek. Kol. Zbigniew Kosobucki przedstawił propozycję Rocznego Planu Działania na 2020 r., w którym zawarto podstawowe przedsiięwzięcia Oddziału, terminy ich realizacji oraz odpowiedzialnych za wykonanie. Po dyskusji plan został przez Zarząd zaakceptowany.
Prezes Zarządu Oddziału przedstawił propozycję sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019. Po dyskusji ustalono ostateczną treść tego sprawozdania.
Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
Prezes Zarządu Oddziału poinformował, że pozytywnie rozpatrzona w dniu 26 stycznia 2020 r. deklaracja płk Zbigniewa Baranowskiego o wstąpienie do ŚZPŻŁ, została przekazana do Zarządu Głównego celem wystawienia legitymacji.
Prezes Zarządu przedstawił propozycję uczczenia tegorocznych Jubilatów podczas uroczystego spotkania wielkanocnego, które jest planowane na dzień 2 kwietnia br.

Kol. Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.