Zebrania członków Oddziału, które odbyło się w dniu 28.03.2019 r. w Warszawie.
Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał przybyłych członków Oddziału oraz poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 5.02.2019 r. kolegę z naszego Oddziału, płk. Józefa Zwierko.
Następnie członek Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk Bogumił Tomaszewski wręczył legitymację nowemu członkowi Związku, pułkownikowi Zbysławowi Kucza, a prezes Zarządu Oddziału wręczył członkom ostatnio wydany przez ZG ŚZPŻŁ „Komunikat nr 35” i prosił o zgłaszanie materiałów do następnego wydania.
Prezes Zarządu Oddziału płk Kosobucki przedstawił zaproponowany przez Zarząd program obchodów jubileuszu 25 lecia Oddziału Warszawa oraz spotkania z okazji świąt wielkanocnych. Podczas tych uroczystości, które odbędą się 10 kwietnia o godz.15.00 w „Hotelu Łazienkowskim” przy ul. 29 listopada 3 B, zostaną wręczone wyróżnienia a Jubilaci zostaną uhonorowani „Listem Gratulacyjnym”.
Zgłoszenia uczestników przyjmują do dnia 7 kwietnia br. koledzy z Zarządu Oddziału: płk Zbigniew Kosobucki i płk Marian Jakóbczak.
Planowana prelekcja nt. „Przewrót majowy w Polsce w 1926 r.” nie odbyła się z powodu choroby prelegenta. W jej miejsce wstawiono do porządku zebrania informację na temat opracowanej przez Oddział książki pt. „Wybrane zagadnienia z historii Wojsk Łączności i Informatyki WP”. Informację przedstawił koordynator prac przy jej opracowaniu płk Eugeniusz Malczewski. Po krótkiej dyskusji postanowiono zorganizować konferencję z udziałem zespołu autorów i zaproszonych gości, aby ustalić ostateczny tytuł i treść przed oddaniem książki do druku.
Ustalono termin konferencji na dzień 02.04. 2019 r. na godz.15 w Inspektoracie Informatyki MON.
Następne zebrane członków Oddziału odbędzie się w dnu 23.05.2019 r.

Sekretarz Oddziału ppłk Marian Turek
Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.