Walne Zebranie Członków Oddziału w dniu 24.01.2019

W zebraniu uczestniczyło 26 członków z prawem do głosowania. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału płk. Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie: Honorowego Prezesa ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, przedstawicieli Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Honorowych Członków Związku i prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów WP- płk. Wiesława Korgę.

Członkowie Oddziału jednogłośne powierzyli prowadzenie zabrania prezesowi ZO płk. Zbigniewowi Kosobuckiemu, który oznajmił, że zebranie jest prawomocne i poddał pod głosowanie porządek zebrania. Został przyjęty jednogłośne.

Do komisji przygotowującej projekt uchwały zgłoszono i przegłosowano następujące osoby:
przewodniczący : płk Ryszard Kałamaga
członkowie: płk Bogdan Tomaszewski, płk Eugeniusz Paczkowski.

Sprawozdanie z działalność Zarządu Oddziału w 2018 r. przedstawił w imieniu Zarządu prezes płk Zbigniew Kosobucki.
Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w dniu 22 lutego2018 r. działał w niezmienionym składzie i prowadził działalność w oparciu o dokumenty i uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Oddziału oraz VIII i IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ i „Roczny Plan Działalności Oddziału na 2018 r.”
W 2018 r. odbyto 5 posiedzeń ZO, 4 zebrania członków Oddziału, 2 uroczyste spotkania świąteczne oraz zorganizowano jednodniową wycieczkę turystyczną.
Nasi członkowie uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych przez Sztab Generalny WP, Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6 SG, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz inne Oddziały naszego Związku. Na posiedzenia Zarządu Oddziału zapraszano przedstawicieli Zarządu Głównego i Członków Honorowych ŚZPŻŁ, w zależności od rozpatrywanej problematyki.
Na uroczystym spotkaniu wielkanocnym w dn.21 marca 2018 r. uhonorowano Jubilatów oraz Państwo Barbarę i Aleksego Kostrzewów, którzy obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Na zebraniu członków Oddziału w dniu 26 kwietnia 2018 r. wybrano 9 delegatów na IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ oraz omówiono sprawy związane z przygotowaniem Zjazdu i rocznicą 25-lecia powstania ŚZPŻŁ. Przez cały rok trwała również akcja zbierania dobrowolnych datków na sztandar Związku. Uroczystości z tym związane odbyły się w dniach 21-22 września 2018 r, w Zegrzu w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.
Na IX WZD ŚZPŻŁ nasi najaktywniejsi członkowie zostali uhonorowani różnymi wyróżnieniami przewidzianymi w Statucie Związku. Najwyższe wyróżnienie tzn. tytuł „Honorowego Prezesa Związku” otrzymał członek naszego Oddziału gen. bryg. Edmund Smakulski.
Nasi koledzy zostali również wybrani do władz ŚZPŻŁ tzn. Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Z okazji 25 rocznicy powstania ŚŻPŻŁ, Związek otrzymał sztandar a Zarząd Główny opracował zasady jego używania.
Bardzo interesująca była jednodniowa wycieczka do Niepokalanowa, Nieborowa i Arkadii zorganizowana przez Zarząd Oddziału. Była to kontynuacja programu pt. „Poznajemy Mazowsze”. Program wycieczki przygotował i prowadził ppłk Marian Turek.
W okresie przed Świętem Zmarłych koledzy z Oddziału odwiedzili groby naszych zmarłych kolegów na cmentarzach warszawskich i w okolicy Warszawy. Odwiedzono114 groby na których położono proporczyki i zapalono znicze.
Podczas zebrań członków Oddziału były wygłaszane prelekcje a szczególnie interesującą przedstawił płk Zbigniew Miarzyński z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na spotkaniu w listopadzie 2018 r. prezes ZO płk Zbigniew Kosobucki zapoznał członków z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia.27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i ich przepływem /RODO/.
Przed IX WZD ŚZPŻŁ na zebraniu członków Oddziału podjęto uchwałę o zmianie nazwy Oddziału z „Oddział Warszawa Rakowiecka” na „Oddział Warszawa”.
W 2018 r. Oddział kontynuował prace nad wydaniem książki pt.”70 lat z historii dorobku Wojsk Łączności i Informatyki Wojska Polskiego /1945-2015/”. Wydanie książki planowane jest w I półroczu 2019 r. Koordynatorem pracy jest płk Eugeniusz Malczewski.
Następnie został przedstawiony, przygotowany przez Zarząd „Roczny Plan Zamierzeń Oddziału na 2019 r.”

Skarbnik Zarząd Oddziału płk Marian Jakóbczak przedstawił strukturę rozliczeń finansowych Oddziału tzn. przychody i rozchody oraz saldo końcowe, które zamyka się na plusie.
W dyskusji płk Ryszard Kałamaga zaproponował Zarządowi Oddziału zacieśnienie więzi z Kołem nr 80 oraz podzielił się spostrzeżeniami z wizyty na cmentarzu w Pyrach. Dotyczy to grobu w którym jest pochowany płk Longin Rudnicki. Grób wymaga renowacji.
W tej sprawie zabrał również głos Pan Zbigniew Żuk i przedstawił trudności z jakimi się napotyka opiekując się grobami historycznymi, wynikającymi z braku środków finansowych.
Przewodniczący komisji uchwał płk Ryszard Kałamaga przedstawi propozycję uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału, w której jest również wniosek o udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium. Uchwałę przyjęto, głosując jednomyślnie.
Na zakończenie zebrania prezes Zarządu zaapelował do zebranych o przygotowanie materiałów do kolejnego „Komunikatu” i opłacenie składki członkowskiej za 2019 r.
Prezes Zarządu Oddziału Płk Zbigniew Kosobucki
Sekretarz Zarządu Oddziału Ppłk Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.