Posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa ŚZPŻŁ

W dniu 17.01.2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Oddziału, na którym omówiono sprawy dotyczące przygotowania Walnego Zebrania Członków Oddziału.

W posiedzeniu brali udział: prezes Zarządu Oddziału Pan płk Zbigniew Kosobucki, wiceprezes ZO Pan płk Eugeniusz Malczewski, sekretarz ZO Pan ppłk Marian Turek, skarbnik ZO Pan płk Edward Malinowski oraz zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŚZPŻŁ Pan płk Marian Jakóbczak.

Prezes płk Zbigniew Kosobucki przedstawił projekt sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. oraz propozycję „Planu Zamierzeń na 2019 r.”. Po dyskusji i uzupełnieniu projekt sprawozdania oraz propozycja planu zostały przez Zarząd zaakceptowane.
Dotychczasowy skarbnik Zarządy Oddziału płk Marian Jakóbczak przedstawił sprawozdanie finansowe, tzn. przychody i wydatki w 2018 r.
Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem podziękował skarbnikowi za skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji finansowej.

Płk Zbigniew Kosobucki zgłosił wniosek aby z okazji XXV rocznicy powstania Oddziału wykonać i wydać drukiem uzupełnienie do „Albumu”. Wniosek przyjęto do realizacji.

Natomiast Pan płk Eugeniusz Malczewski przedstawił kolejne etapy prac zmierzające do wydania drukiem książki pt. „70 lat z historii Wojsk Łączności i Informatyki (1945-2015)” na okoliczność XXV rocznicy powstania Oddziału.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował złożone deklaracje o wstąpienie do ŚZPŻŁ Panów płk. Jana Latka oraz płk. Zbysława Kuczy.

Na zakończenie prezes Zarządu Oddziału poinformował, że w 2019 roku rocznice urodzin będą obchodzić następujący Jubilaci:
- 95 lecie kpt. Adam Drzewoski;
- 90 lecie: płk Eugeniusz Paczkowski, ppłk Edmund Wiórek i płk Edward Włodarczyk;
- 85 lecie: płk Henryk Boryna, płk Zbigniew Gałązka, płk Zdzisław Kasprzyk, płk Henryk Kopacz i płk Grzegorz Lewandowski;
- 80 lecie: płk Jerzy Rudnicki i mat Zbigniew Żuk.
Dla Jubilatów zostaną przygotowane i wręczone Listy Gratulacyjne oraz pamiątkowe upominki w dniu 10 kwietnia 2019 r. na uroczystości obchodów XXV rocznicy powstania Oddziału Warszawa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Zbigniew Kosobucki
Marian Turek.

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.