Zebranie członków Oddziału w dniu 22.11.2018 r.
Porządek zebrania:
    1. Powitanie uczestników zebrania.
    2. Prelekcja nt. 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
    3. Sprawy organizacyjne.
Ad.1 Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału kol. płk  Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie gościa, Honorowego Członka Związku płk. dr. inż. Zbigniewa Miarzyńskiego oraz przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Związku ppłk. Mariana Turka, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku płk. Mariana Jakóbczaka, Honorowych Członków Związku płk. Ryszarda Kałamagę i płk. Edwarda Włodarczyka.
Ad.2. Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości wysłuchaliśmy prelekcji, którą przygotował i wygłosił płk Zbigniew Miarzyński. Prelegent chronologicznie począwszy od XVII wieku przedstawił stosunki społeczno-polityczne panujące w Polskiej Rzeczpospolitej oraz układy z sąsiadami, które doprowadziły w końcu XVIII w. do rozbiorów. Następnie przypomniał nam okres ucisku najeźdźców i podejmowane wysiłki narodu polskiego do odzyskania niepodległości, wyrażane w powstaniach zbrojnych i walkach żołnierzy polskich pod obcymi sztandarami. Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy prelegenta, gdy omawiał przyczyny wybuchu I wojny światowej jej przebieg i podejmowane przez różne środowiska w Polsce i za granicą inicjatywy dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie u kresu wojny i zbliżającej się klęski naszych zaborców. Mimo trwającej prawie trzy godziny prelekcji z uwagą słuchaliśmy jak doszło do uzyskania przez Polskę w listopadzie 1918 r. niepodległości, powstania nowego rządu i organizacji Wojska Polskiego.
Za ciekawą, dokumentowaną różnymi historycznymi faktami prelekcję wyraziliśmy płk Zbigniewowi Miarzyńskiemu podziękowanie burzliwymi oklaskami.
Ad.3. 1/ Prezes Zarządu Oddziału zapoznał zebranych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych i ich przepływem /RODO/. Po czym wszyscy podpisali zgodę na przechowywanie i przetwarzane ich danych osobowych. Administratorem tych danych jest SZPŻŁ Oddział Warszawa.
2/ W 2019 r. będziemy obchodzić XXV rocznicę powstania Oddziału. W związku z tym Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 15. 11 2018 r. podjął decyzję aby połączyć obchody tej rocznicy ze spotkaniem wielkanocnym i uhonorowaniem jubilatów w dniu 10. 04. 2019 r.
3/ Spotkanie opłatkowe odbędzie się w dnu 13 grudnia 2018 r. w restauracji „Parkowa” o godz.15.
4/ Prezes Zarządu przedstawił nowego skarbnika kol. płk Edwarda Malinowskiego, który wszedł w skład Zarządu Oddziału.
5/ Członkowie Oddziału zostali zapoznani z „Zasadami postępowania ze sztandarem ŚZPŻŁ” opracowanym przez ZG ŚŻPZŁ.
6/ Walne Zebrane Członków Oddziału odbędzie się 24 stycznia 2019 r., na którym zostanie przedstawione sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres 2018 r.
Marian Turek
Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.