STATUT
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU
POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
ze zmianami wniesionymi
na IX Walnym Zjeździe Delegatów
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
21 września 2018 roku w Zegrzu

Zegrze 2018

Rozdział 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności – zwany dalej Związkiem – jest stowarzyszeniem kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego zwanych dalej łącznościowcami i informatykami oraz innych osób wymienionych w §12 pkt 4 i 5.

§ 2

Związek integruje wszystkie środowiska kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego oraz staje się kontynuatorem ich tradycji.

§ 3

Związek posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą władz naczelnych Związku jest miejscowość Zegrze a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Związek może być członkiem innych zrzeszeń lub federacji kombatanckich.

§ 6

Związek ma prawo używać własnych znaków, odznak i pieczęci oraz posiadania sztandaru. Wzór sztandaru ustanawia Zarząd Główny w drodze uchwały. Do posiadania sztandaru uprawnieni są: Zarząd Główny i zarządy oddziałów terenowych. Procedury nadania sztandaru określa Zarząd Główny w formie uchwały. Wzory odznak związkowych (honorowych i organizacyjnych) ustanawia Walny Zjazd Delegatów lub Zarząd Główny w formie uchwały, określając
także zasady, tryb ich nadawania i noszenia.

§ 7

Związek deklaruje ścisłą współpracę z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki w zakresie dokumentowania oraz popularyzacji historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

§ 8

Związek może tworzyć jednostki terenowe działające na podstawie niniejszego statutu.

Rozdział 2

CELE ZWIĄZKU

 § 9

Celem Związku jest:
1) nawiązywanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich między łącznościowcami i informatykami w kraju i na obczyźnie dla
kultywowania wspólnych tradycji łącznościowych ukształtowanych w czasie wojen o niepodległość Ojczyzny i pokojowej służby;
2) utrzymywanie więzi z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki w celu przekazywania ich żołnierzom własnych doświadczeń i tradycji;
3) inicjowanie i utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi specjalistyczne środowiska łącznościowców i informatyków.

Rozdział 3
ZADANIA ZWIĄZKU

 § 10

Zadaniem Związku jest jednoczenie rozproszonych w kraju i za granicą środowisk łącznościowców i informatyków aprobujących konieczność wspólnego działania na rzecz zachowania i popularyzacji tradycji oraz upamiętniania ich wkładu w dzieło odzyskania utrzymywania niepodległości Polski.
Zadania te Związek realizuje poprzez:
1) inicjowanie, popieranie i realizowanie różnych form odtwarzania, upamiętniania i upowszechniania rzetelnej historii wojskowej łączności i informatyki oraz historii oręża polskiego;
2) organizowanie koleżeńskich spotkań łącznościowców i informatyków, inicjowanie i nawiązywanie współpracy w tym działaniu z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki;

3) zapraszanie do współdziałania różnych organizacji, instytucji i weteranów sympatyzujących ze środowiskiem łącznościowców i informatyków;
4) gromadzenie w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu pamiątek obrazujących historię jednostek łączności i informatyki, a także sprzętu, dokumentów i instrukcji dających świadectwo wysiłku żołnierzy oraz ich osiągnięć w latach wojen i pokoju;
5) opracowywanie i wydawanie biuletynów (komunikatów) oraz innych publikacji obrazujących życie Związku oraz zawierających publikacje historyczne, opisy działań Wojsk Łączności i Informatyki, związane z nimi wspomnienia, itp.;
6) organizowanie na miarę możliwości pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz innych żołnierzy łączności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, udzielanie im pomocy w uzyskiwaniu należnych uprawnień kombatanckich, organizowanie opieki koleżeńskiej dla osób samotnych, chorych i niedołężnych, opieki nad współmałżonkami zmarłych koleżanek i kolegów, współpracy w tym zakresie z innymi organizacjami kombatanckimi i opiekuńczymi;
7) zbieranie funduszy i prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskiwania środków na realizację zadań statutowych.

Rozdział 4
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 § 11

Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) honorowych;
3) wspierających.
Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja członkowska, której wzór określa Zarząd Główny.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Związku może być:
1) kombatant wojen i powstań narodowych w obronie niepodległości i suwerenności oraz całości granic Rzeczypospolitej Polskiej walczący w kraju lub na obczyźnie w oddziałach łączności Polskich Sił Zbrojnych oraz regularnych podziemnych formacjach wojskowych;
2) każdy żołnierz Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego znajdujący się w rezerwie lub w stanie spoczynku;
3) żołnierz zawodowy;
4) pracownik, emeryt (rencista) wojskowych i cywilnych zakładów (instytucji) pracujących na rzecz wojskowej łączności i informatyki;
5) najbliższy członek rodziny łącznościowca bądź informatyka lub osoba, której bliskie są tradycje wojskowej łączności i informatyki.

§ 13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla wojskowej łączności i informatyki lub Związku.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca wolę wspierania działalności Związku.

§ 15

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału działającego na danym terenie. W przypadku braku Oddziału czyni to Zarząd Główny Związku.

§ 16

Członkostwo honorowe nadaje i przyjmuje członków wspierających na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy Zarząd Główny Związku.

§ 17

Członkiem Związku nie może być osoba, która sprzeniewierzyła się przysiędze wojskowej, postępowała w sposób nie licujący z godnością i honorem żołnierza i obywatela polskiego lub aktualnie nie posiada pełni praw obywatelskich.

§ 18

Członek zwyczajny ma głos stanowiący przy podejmowaniu wszelkich uchwał, a poza tym ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz naczelnych Związku i władz Oddziału;
2) zabierać głos i zgłaszać formalne wnioski we wszystkich sprawach Związku;
3) korzystać z opieki i pomocy Związku w zakresie określonym w §10 pkt 6;
4) nosić odznakę Związku.

§ 19

Członek honorowy i wspierający ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 20

Każdy członek winien stać na straży dobrego imienia Związku i postępować zgodnie z honorem polskiego żołnierza i obywatela. Członek zwyczajny ma ponadto obowiązek:
1) czynnie uczestniczyć w pracach Związku oraz inicjować różnorodne formy jego działalności;
2) sumiennie wykonywać zadania zlecane mu przez władze Związku;
3) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku;
4) opłacać składki członkowskie ustalone przez Walny Zjazd Delegatów.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

§ 21

Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1) rezygnacji członka z przynależności do Związku zgłoszonej pisemnie do Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego Związku;
2) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
3) skreślenia z ewidencji w drodze uchwały przez Zarząd Oddziału (a w przypadku braku Oddziału przez Zarząd Główny Związku) wobec niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat. Od uchwały przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia.

§ 22

Wyróżnienia.
Za zasługi w realizacji celów Związku mogą być udzielane następujące wyróżnienia:
1) nadanie tytułu Honorowego Prezesa Związku, Honorowego Prezesa Oddziału;
2) nadanie tytułu Honorowego Członka Związku;
3) wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku;
4) nadanie Krzyża „Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ”;
5) nadanie Medalu „W uznaniu zasług dla Związku”;
6) wręczenie dyplomu uznania.
Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w drodze uchwały.
Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Walne Zebranie Członków Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału w drodze uchwały.
Tytuł Honorowego Członka Związku i medal „W uznaniu zasług dla Związku” nadaje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy.
Wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku i nadanie Krzyża „Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ” dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.
Wręczenie dyplomu uznania dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

§ 23

Za wybitne zasługi dla obronności kraju lub wyróżniającą się działalność społeczną, władze Związku mogą występować do właściwych organów władzy publicznej lub organizacji społecznych o wyróżnienie członków Związku. Wnioski te mogą dotyczyć:
1) nadania orderu, odznaczenia państwowego, resortowego albo odznaki;
2) mianowania na wyższy stopień wojskowy;
3) wręczenia dyplomu uznania.


Rozdział 5
STRUKTURA I ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU

§ 24

Podstawową jednostką organizacyjną jest Oddział powołany uchwałą Zarządu Głównego Związku na wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych.

§ 25

Władze Związku podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 26

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 3 lata.

§ 27

W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 28

Delegaci na zjazdy oraz członkowie władz Związku mogą być wybierani w głosowaniu jawnym lub tajnym. Sposób głosowania określają wyborcy. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów wybierani są w Oddziałach w proporcji 1 delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa przez całą kadencję władz.

Rozdział 6
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 29

A. Władzami naczelnymi Związku są:
1) Walny Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Główny Związku;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
B. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału;
2) Zarząd Oddziału.

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

 § 30

Walny Zjazd Delegatów:
1) składa się z delegatów wybranych przez Oddziały;
2) zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 3 lata;
3) w Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział członkowie władz naczelnych Związku: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi Oddziałów;
4) osobom wymienionym w punkcie 3 przysługuje prawo głosowania tylko w przypadku, gdy wybrane zostały na delegatów;
5) w Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać udział szefowie centralnych organów kierowniczych wojskowej łączności i informatyki (lub ich pełnomocni przedstawiciele) oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny Związku.

§ 31

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny Związku:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 organizacji terenowych.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów musi być zwołany w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub wniosku.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) ustalenie kierunków i zasad realizacji zadań Związku;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Związku oraz udzielanie mu absolutorium;
3) wybór członków Zarządu Głównego Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
4) podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie;
5) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
6) ustalenie wysokości składek członkowskich.

§ 33

W celu zapewnienia operatywnego kierowania Związkiem w okresie międzyzjazdowym Zarząd Główny jest uprawniony do podejmowania decyzji określonych w § 32 pkt. 4, 5 i 6. Decyzje Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższy Zjazd.

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU

§ 34

Zarząd Główny Związku składa się z 6 – 10 osób. Wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz.

§ 35

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) realizacja postanowień Walnego Zjazdu Delegatów;
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz;
3) nadzór nad działalnością i udzielanie pomocy Oddziałom;
4) utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami wymienionymi w § 10 pkt. 3;
5) ciągła współpraca z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki;
6) współpraca z działem wydzielonym biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu stanowiącym byłe zbiory Związku;
7) organizowanie pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz pozostałych osób wymienionych w § 10 pkt. 6;
8) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
9) prowadzenie ewidencji członków indywidualnych i Oddziałów;
10) organizowanie posiedzeń Zarządu nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;
11) opracowywanie rocznych planów działalności Związku;
12) przyjmowanie do Związku członków zwyczajnych i wspierających oraz rozpatrywanie wniosków i nadawanie tytułu członka honorowego Związku;
13) zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów i ustalanie ich tematyki.

§ 36

Z uwagi na trudności kontaktowania się z członkami Zarządu Głównego mieszkającymi poza siedzibą Związku, ich opinie w sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Główny, mogą być przekazywane Prezesowi Zarządu Głównego przy użyciu technicznych środków łączności lub listownie. Otrzymane opinie Prezes przedstawia podczas posiedzenia Zarządu Głównego.

§ 37

Zarząd Główny może upoważnić swoje Prezydium do podejmowania decyzji w imieniu całego Zarządu. Decyzje te muszą być zaakceptowane podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego Związku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 38

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Prowadzi kontrolę całokształtu działalności statutowej, gospodarczej oraz finansowej Zarządu Głównego Związku i wszystkich jednostek terenowych. Komisja przeprowadza kontrolę raz w roku i protokół z jej rezultatów przedstawia Zarządowi Głównemu. Sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji składa na Walnym Zjeździe Delegatów wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 39

Kontrole jednostek terenowych Komisja przeprowadza zgodnie z rocznym planem swojej działalności lub na wniosek Zarządu Głównego Związku. Tryb i formę działania Komisji w Oddziałach ustala jej przewodniczący.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 40

Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego. Rozpatruje sprawy nie wykonywania obowiązków statutowych przez członków Związku oraz spory między nimi, a także spory między członkami i władzami Związku. Orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie trzech miesięcy.

§ 41

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) wykluczenie ze Związku.

KOMISJE PROBLEMOWE

§ 42

Zarząd Główny Związku powołuje w miarę potrzeb komisje do rozwiązywania konkretnych problemów i określa ich zakres zadań i obowiązków.

JEDNOSTKI TERENOWE

§ 43

Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez jego Zarząd jeden raz w roku. Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 3 miesiące.

§ 44

Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Zarządu Głównego Związku;
3) na wniosek co najmniej połowy członków Oddziału.
Nadzwyczajne zebranie musi zostać zwołane w terminie 30 dni od podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub wniosku.

§ 45

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału mogą brać udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku. Mają oni prawo głosu stanowiącego tylko wówczas, gdy są członkami Oddziału, w którego zebraniu uczestniczą.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium;
2) określenie zasadniczych kierunków działania i uchwalenie rocznego planu działalności Oddziału;
3) wybór Zarządu Oddziału na okres 3 lat;
4) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów (co 3 lata).

§ 47

Zarząd Oddziału składa się z 3 - 5 członków i wybiera ze swego składu: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, (lub wiceprezesa- sekretarza) i skarbnika.
Do zadań Zarządu należy:
1) zwoływanie zebrań członków Oddziału;
2) realizacja uchwał władz naczelnych Związku oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
3) opracowanie rocznego planu pracy Oddziału;
4) organizowanie pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz pozostałych osób wymienionych w § 10 pkt. 6;
5) utrzymywanie kontaktów z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki znajdującymi się na obszarze działania Oddziału, udzielanie im pomocy w odtwarzaniu oraz dokumentowaniu ich historii i tradycji;
6) inspirowanie członków Oddziału do opracowywania wspomnień, zbierania pamiątek i propagowania historii żołnierzy i jednostek wojskowej łączności i informatyki;
7) gromadzenie dokumentów i eksponatów związanych z historią wojskowej łączności i informatyki oraz losami ich żołnierzy. Prowadzenie w tym zakresie działalności popularyzatorskiej oraz przesyłanie materiałów do redakcji wydawnictw Związku;
8) rozpatrywanie kandydatur oraz przyjmowanie do Związku członków zwyczajnych;
9) prowadzenie ewidencji członków Oddziału;
10) zbieranie składek członkowskich oraz dysponowanie nimi zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów.

Rozdział 7
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 48

Majątek i fundusze Związku powstają ze składek członkowskich, dobrowolnych datków, zapisów, darowizn, spadków oraz dochodów z imprez i wydawnictw. Darowizny, spadki i zapisy Związek może przyjmować z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 49

Fundusze Związku służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych.

§ 50

Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego Związku.

Rozdział 8
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 51

Uchwały dotyczące zmian statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 52

Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów lub w razie niemożności jego zwołania Zarząd Główny większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała musi zawierać nazwiska likwidatorów oraz dyspozycje co do przekazania majątku i funduszy Związku.
W drugim terminie uchwała jest ważna niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp