W dniu 22 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału. Otwierając zebranie prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki powitał wszytkich uczestników zebrania, a w szczególności członków Zarządu Głównego płk B. Tomaszewskiego i płk J. Mareckego, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Związku płk M.Turka, Członka Honorowego Związku płk M. Jakóbczaka oraz nowego członka Związku ppłk K. Cichowskiego, powołał do prezydium zebrania członków Zarządu Oddziału. Na prowadzoncego zebranie został wybrany v-ce prezes Zarządu Oddziału płk R. Florynski, który przedstawił proponowany przez Zarząd porządek zebrania.

Prezes Zarządu Oddziału wręczył nowemu członkowi ppłk K.Cichowskiemu legitymację członkowską Związku oraz Komunikat nr.40 i książkę ,,70 LAT Z HISTORII I DOROBKU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI".

Prezes i v-ce prezes Zarządu Oddziału uhonorowali jubilatów, wręczjąc im dyplomy gratulacyjno - życzeniowe od Zarządu Głównego oraz ,, Pamiątkową Tabliczkę" od Zarządu Oddziału. Jubilatami byli płk J. Wojciechowski i płk G. Lewandowski z okazji ukończenia 90 lat, płk J. Rudnicki i mat Z. Żuk z okazji ukończenia 85 lat.

Następnie powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą i Komisję Uchwał. Komisja Mandatowa przedstawiła protokół stwierdzający że zebranie jest prawomocne. Obecnych na zebraniu jest 22 członków.

Prezes Zarządu Oddziału złożył sprawozdanie z dziłalności Oddziału w roku 2023 oraz propozycję "Planu Zamierzeń na rok 2024. Skarbnik Zarządu Oddziału złożył sprawozdanie finansowe za rok 2023. Po dyskusji udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Komisja wyborcza przedstawiła kandydatów do Zarządu Oddziału: kpr. D. Gubas, płk R.Floryński, płk M.Jakóbczak, płk Z.Kosobucki, płk.M.Turek. Wymienieni wyrazili zgodę kandynowania. W głosowaniu kandydaci zostali wybrani do Zarządu jednogłośnie. Zarząd ukonstytuował się jak w poprzedniej kadencji.

Komisja uchwał przedstawiła projekt Uchwały, który został przyjęty jednogłośnie. Na zakończenie prezes Zarządu Oddziału podziękował za zaufanie i uczestnictwo na zebraniu,oraz podał do wiadomości że spotkanie Wielkanocne odbędzie się 21 marca w restauracji Hotelu Łazienkowskiego godz. 14:00. Zapisy przyjmują członkowie Zarządu do 18 marca. Spotkanie Jubileuszowe odbędzie się 17 kwietnia 2024 r.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp