W dniu 5.02.2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału w sali NOT przy ul. Czaskigo 3/5 w Warszawie. Po za członkami zarządu w posiedzeniu uczestniczył płk prof. dr. inż. Józef Michniak. Prezes po powitaniu udzielił głosu kol. J.Michniakowi, który przedstawił propozycję prelekcji n.t. Historii i działalności Oddziału w okresie od 1994 r. do 2024 r. tj.XXX-lecia.Oddziału.

Prezes Zarządu przedstawił stan przygotowań do obchodów XXX -lecia Oddziału:

- ustalono listę zaproszonych gości,

- przygotowano zaproszenia,

- ustalono listę zasłużonych członków Oddziału, do wyróżnienia przez Zarząd Główny SZPŻŁ z okazji XXX lecia Oddziału,

- zdecydowano, że miejscem organizacji obchodów będzie restauracja w „Hotelu Łazienkowskim” w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2024 r. godz.14.00

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału na dzień 22 lutego 2024 r. o godzinie 16:00 w Warszawie, ul. Marszałkowska 115. Prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki przedstawił propozycję sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 r. a następnie skarbnik Zarządu płk Marian Jakóbczak przedstawił sprawozdanie finansowe i strukturę rozliczeń. Po dyskusji sprawozdania zostały zaakceptowane.

W dyskusji zastanawiano się co zrobić z członkami którzy mają kilkuletnie zaległości w opłacaniu składki (dziesięciu). Wg przepisów Statutu Związku powinni być skreśleni z listy Związku, ale mają wieloletni staż, średni wiek życia to 85 lat i są chorzy lub niesprawni fizycznie.

Przygotowano listę tegorocznych jubilatów, którym zostaną wręczone listy gratulacyjne i upominki:

Sekretarz Zarządu płk Marian Turek przedstawił deklarację ppłk Krzysztofa Cichowskiego o wstąpieniu do ŚZPŻŁ . Zarząd zdecydował o przyjęciu go w szeregi Związku. Deklaracja zostanie przesłana do ZG, który wyda legitymację członka.

Prezes zapoznał Zarząd z protokołem Zarządu Głównego z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2024 r.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp