W dniu 24 marca 2022 r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków Oddziału. Zebranie otworzył v-ce prezes Zarządu Oddziału płk Ryszard Floryński. Powitał przybyłych na zebranie członków Oddziału i przekazał informację o chorobie prezesa płk Zbigniewa Kosobuckiego, który wszystkich pozdrawia i życzy owocnych obrad. Następnie przekazał prowadzenie zebrania sekretarzowi Zarządu Oddziału płk Marianowi Turkowi. Prowadzący zebranie poprosił wszystkich o powstanie dla uczczenie minutą ciszy zmarłego - płk Wiesława Korgę i udzielił głosu płk Marianowi Jakóbczakowi, który opowiedział zebranym o przebiegu uroczystości pogrzebowych oraz krótko przedstawił przebieg jego służby wojskowej i osiągniecia. Następnie odbyło się głosowanie nad propozycją porządku zebrania, którą przyjęto jednogłośnie. 

     Płk Marian Turek poprosił najstarszego wiekiem i stażem w ŚZPŻŁ jednocześnie Honorowego Członka Związku – Mariana Jakóbczaka o wręczenie legitymacji członka SZPŻŁ - płk Włodzisławowi Zielakowi.

     Zgodnie z tradycją corocznie honorujemy jubilatów. W tym roku mamy ich pięciu. Obecnym na zebraniu 90 latkom: Płk Marianowi Jakóbczakowi i płk Eugeniuszowi Malczewskiemu „Listy gratulacyjne” i upominki wręczył v-ce prezes Zarządu Oddziału - płk Ryszard Floryński. Wszyscy życzyli jubilatom zdrowia i pomyślności.

     Następnie została powołana Komisja Uchwal i Wniosków w składzie: przewodniczący – płk Włodzisław Zielak i członek – płk Edmund Wirkus. Sprawozdanie z działalności zarządu Oddziału w roku 2021 przedstawił sekretarz Zarządu Oddziału płk Marian Turek. W związku z panującą pandemią i restrykcjami działalność Oddziału została w znacznym stopniu ograniczona. Mimo tego zarząd Oddziału spotykał się w miarę możliwości i potrzeb. Walne Zebranie Członków Oddziału odbyło się dopiero 28 lipca 2021 r., na którym udzielono Zarządowi absolutorium oraz dokonano zmian w składzie zarządu Oddziału. Głównym tematem zebrania było przygotowanie się do X Walnego Zjazdu Delegatów. Odbyła się dyskusja nad propozycją Prezydium Zarządu Głównego dokonania zmian w „Statucie”Związku. Następnie wybrano delegatów na Walny Zjazd Delegatów który odbył się w dniach 24-25.09.2021 r. w Zegrzu,  w którym uczestniczyło 40 członków. Następne zebranie członków Oddziału odbyło się w dniu 30.09.2021 r. na którym nasi delegaci złożyli sprawozdanie z obrad X WZD, przebiegu dyskusji oraz podjętych uchwałach. W roku sprawozdawczym  przyjęto do Oddziału trzech nowych kolegów.

     Tradycyjnie obchodziliśmy uroczystości Wszystkich Świętych odwiedzając groby zmarłych kolegów z naszego Oddziału i składaliśmy na grobach proporczyki.

     Z uwagi na dalsze restrykcje nie mogliśmy zorganizować planowanego w grudniu spotkania przed Świętami Bożego Narodzenia więc życzenia składaliśmy sobie przez internet lub telefonicznie.

     Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik zarządu Oddziału - płk Marian Jakóbczak. Jak zwykle drobiazgowo przedstawił dochody i wydatki  związane z działalnością Oddziału. Główne wydatki to upominki dla jubilatów oraz wiązanki kwiatów składane w czasie uroczystości pogrzebowych naszych zmarłych kolegów. Płk Marian Turek przedstawił propozycję Planu Działalności Oddziału w 2022 r. Ze względu na restrykcje związane z pandemią nie wszystkie pozycje planu na 2021 r. mogły być zrealizowane więc powtórzono je w planie na 2022r.

     W dyskusji nad sprawozdaniami zarządu Oddziału za 2021 r. oraz propozycją planu działalności  na 2022 r. nie było uwag i nowych propozycji. Zastanawiano się czy w 2022 r. można będzie już normalnie działać nie obawiając się innych niespodziewanych okoliczności i wydarzeń.

     Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków- płk Włodzisław Zielak przedstawił  wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi absolutorium oraz przeczytał projekt uchwały z zebrania członków Oddziału. Członkowie jednogłośnie przegłosowali wniosek Komisji i propozycję „Planu Działalności Oddziału na 2022 r.

     Płk Ryszard Floryński przekazał informację o organizowanym przez Zarząd Oddziału uroczystym spotkaniu członków Oddziału i sympatyków z okazji Świąt Wielkanocnych. Spotkanie odbędzie się  dniu 7 kwietnia br. godz. 15.00 w restauracji  „Hotelu Łazienkowskim” w Warszawie na ul. 29 listopada 3B. Zgłoszenia do uczestnictwa w imprezie przyjmują członkowie Zarządu do dnia 3.04 2022 r.

     Skarbnik Zarządu płk Marian Jakóbczak rozdał Karty Wpisu do książki „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności” a sekretarz Zarządu Marian Turek zaapelował do członków Oddziału o pisanie artykułów do „Komunikatu nr 39” do końca  czerwca.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp