Walne Zebranie Członków Oddziału - 26.01 2017 r.

Walne Zebranie Członków Oddziału odbyło się w dniu 26.01 2017 r. w Warszawie. Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki i powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie: prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ – gen. bryg. Edmunda Smakulskiego i przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – płk. Edwarda Włodarczyka.

Członkowie Oddziału jednomyślnie powierzyli prowadzenie zebrania płk. Zbigniewowi Kosobuckiemu, który oznajmił, że zebranie jest prawomocne oraz przedstawił i poddał pod głosowanie porządek zebrania. Do komisji przygotowującej projekt uchwały wybrano płk. Ryszarda Kałamagę, płk. Zdzisława Kasprzyka i płk. Wiesława Korgę.

Następnie płk Zbigniew Kosobucki w imieniu Zarządu Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2016.

Wymienił dokumenty, które były podstawą działania Zarządu tj.: Statut ŚZPŻŁ, Plan Działalności Oddziału na 2016 r. oraz wytyczne zawarte w Rocznym planie Działalności ZG i Uchwale VIII Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

Zarząd spotykał się 6 razy w roku i podejmował działania w celu organizacji różnych przedsięwzięć: prelekcji, spotkań koleżeńskich, udziału członków w uroczystościach państwowych i wojskowych, a także konferencjach oraz przygotowywał wnioski do wyróżnień i listy gratulacyjne dla jubilatów. Odbyło się 5 zebrań członków Oddziału, 2 uroczyste spotkania świąteczne oraz wycieczka statkiem z Warszawy do Serocka połączona ze zwiedzaniem miasta. Członkowie Oddziału uczestniczyli w licznych imprezach organizowanych między innymi przez 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Oddział Bydgoszcz oraz w uroczystościach pogrzebowych naszych zmarłych kolegów. Na zebrania zapraszano prelegentów, którzy prezentowali nam zmiany organizacyjne w Siłach Zbrojnych RP/ szczególnie w odniesieniu do łączności i informatyki w WP/, historię „Orła Białego jako symbolu naszej Ojczyzny. Z ciekawością wysłuchaliśmy opowiadania o przebiegu bitwy pod Olszynką Grochowska oraz zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną i wyrobami firmy „WB Elektronics”. Kontynuowano prace dotyczące opracowania pt. „Historia Organów Kierowniczych Wojsk Łączności i Informatyki w latach 1945-2015”. Zarząd Główny ŚZPŻŁ wyróżnił 3 naszych kolegów tytułem „Honorowego Członka Związku” a 5 kolegów wyróżniono medalem „W Uznaniu Zasług dla Związku” Nie zapominaliśmy o naszych zmarłych kolegach i odwiedziliśmy ich groby składając proporczyki i zapalając znicze. W 2016 r. opuściło nasze szeregi 3 kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę, natomiast przybyło 3 nowych. Na koniec roku Oddział liczył 46 członków. Następnie prezes przedstawił opracowany przez Zarząd projekt „ Planu Działalności Oddziału na 2017 r.”

W imieniu nieobecnego z powodu choroby skarbnika Zarządu – płk. Mariana Jakóbczaka, sprawozdanie finansowe przedstawił prezes płk Zbigniew Kosobucki, w którym bardzo szczegółowo wymienił przychody i wydatki związane z działalnością Oddziału. Przychody składały się za składek i darowizn natomiast wydatki to głównie koszty organizacji, pogrzebów i upominków dla jubilatów.

W dyskusji gen. bryg. Edmund Smakulski podziękował Zarządowi za skrupulatne prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz wyraził aprobatę dla przedstawionych sprawozdań i planu na 2017 r. Płk Ryszard Kałamaga podkreślił duży wkład pracy członków Zarządu w realizację planu. Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił propozycję uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału i zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Uchwałę i wniosek o udzielenie absolutorium przyjęto jednogłośnie.

Prezes - płk Zbigniew Kosobucki zaapelował o dalsze przesyłanie lub uzupełnianie danych do książki „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”, opracowanej przez płk. Jana Kowalskiego z Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu, - Zebrani zostali poinformowani , że tegoroczni jubilaci zostaną uhonorowani na spotkaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Prezes Oddziału

Płk Zbigniew Kosobucki

Sekretarz Oddziału

Ppłk Marian Turek

Copyright © 2018. All Rights Reserved.