Zebranie członków Oddziału w dniu 22.09.2016 r.
Zebranie otworzył prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał przybyłych członków Oddziału i gości: prelegenta płk. Stanisława Strześniewskiego i kandydata na członka ŚZPŻŁ ppłk. Józefa Piekutowskiego oraz przedstawił porządek zebrania.
Prezes Oddziału wręczył „Listy Gratulacyjne” oraz złożył życzenia wraz z upominkami jubilatom: - płk. Kazimierzowi Pachowskiemu -90 lat i płk. Edwardowi Malinowskiemu -80 lat.  Skarbnik Oddziału płk Marian Jakóbczak poinformował o przygotowaniach do zbliżającego się „Dnia Zmarłych”. Podobnie jak w latach ubiegłych zostaną złożone na grobach naszych kolegów proporczyki z napisem „W HOŁDZIE I PAMIĘCI TOWARZYSZOWI BRONI – ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI”. Następnie przypomniał o wpłacaniu składek za 2016 rok oraz poinformował zebranych, że „KOMUNIKAT NR 33” zostanie wydany z opóźnieniem z powodu uszkodzenia maszyny drukarskiej.
Prelekcję pt. „Kurhan – Olszynka Grochowska” przedstawił płk Stanisław Strześniewski absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności w 1957 roku oraz Wojskowej Akademii Technicznej w 1965 roku. Przedstawił zebranym problemy i trudności związane ze staraniami wybudowania w miejscu Bitwy Grochowskiej monumentu ku czci poległych. Bitwa pod Olszynką Grochowską to najbardziej krwawa bitwa powstania listopadowego. Miała miejsce 25 lutego 1931 roku. Maszerującemu na Warszawę z około 60 tysięcznym głównym ugrupowaniem armii rosyjskiej pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza drogę zastąpiła w rejonie Grochowa pod Warszawą armia polska w liczbie 36 tysięcy żołnierzy. Wojskiem polskim dowodził wybrany 20 stycznia 1931 r. na wodza naczelnego książę Michał Radziwiłł (a faktycznie gen. Józef Chłopicki – wybrany na dyktatora powstania). Bitwa w Olszynce Grochowskiej choć nie rozstrzygnięta uznawana jest za sukces wojska polskiego pomimo licznej przewagi armii rosyjskiej. W 1931 roku w setną rocznicę w miejscu bitwy wmurowano akt erekcyjny pod mauzoleum. Do tej pory tego projektu nie zrealizowano. W 2012 roku zgłoszono projekt usypania 50 metrowego kopca (kurhanu) na szczycie którego zaproponowano ustawienie dawnych trzonów z kolumny Zygmunta leżących pod Zamkiem Królewskim, na szczycie których było by umieszczone gniazdo orłów zrywających się do lotu. Prelegent zaapelował o uczestnictwo w zbiórce pieniędzy na zrealizowanie ww. projektu. Płk Stanisław Strześniewski jest autorem licznych książek i publikacji.
Po prelekcji prezes płk Zbigniew Kosobucki poinformował, że wraz z płk. Marianem Jakóbczakiem zostali zaproszeni na Konferencję Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP pod tytułem "Emeryci mundurowi w społeczeństwie obywatelskim". Informację z Konferencji  przedstawią na kolejnym zebraniu, które odbędzie się 27 października 2016 r.


Sekretarz Oddziału Marian Turek
Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2018. All Rights Reserved.